ВЪНШНОТЪРГОВСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕС

Автори

Ключови думи
външна търговия, търговска специализация, европейска интеграция, икономически растеж

Резюме
Настоящата разработка „Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС” е насочено към изследване на взаимовръзката между производствената и търговската специализация и развитието на икономиките на страните от ЕС в условията на глобализация и интеграция. Двата процеса налагат на държавите–членки различни императиви в политически, а оттам и в иконо¬мически аспект, дължащи се на позициите, които всяка една от тях заема в рамките на Съюза и в световен аспект. То обхваща обема и структурата на търговските потоци на страните–членки, които те реализират в рамките на ЕС, и тези, които всяка страна обменя с останалия свят. В него се засягат и промените в търговската специализация в отделните етапи на разширяване на ЕС и в периода 2007–2010 год., който се отличава с въздействие на специфични фактори върху икономическото развитие на страните в света.

JEL Класификатор: F14, F15
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

    Човешките ресурси са първостепенен фактор за развитието на всяка бизнес организация. Въз основа на многоаспектното анализиране на значителна по обем статистическа и емпирична информация последователно са изведени редица заслужаващи интерес изводи и обобщения за състоянието и средата, в която функционират големите бизнес организации у нас. ...

  • ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

    Банковото дело в международен мащаб е непрекъснат процес на еволюция и усъвършенстване. Навлизането на новите информационни технологии в банковите институции оказва влияние върху дейността им както за намаляване на разходите по събирането, съхраняването, обработката и пренасянето на информацията за трансакциите, така и за налагането на ...

  • ОЦЕНЯВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПЛАЩАНЕ И НА ЦЕНОВАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ИЗБОРНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ

    С настоящото изследване се демонстрира емпиричен подход за измерване на готовността за плащане на потребителите на образователните услуги, предлагани в субституционен контекст и среда на ниска прозрачност на действителната потребителна стойност. Готовността за плащане се оценява на индивидуално равнище с помощта на адаптивен изборен конджойнт ...