ОЦЕНЯВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПЛАЩАНЕ И НА ЦЕНОВАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ИЗБОРНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ

Автори

Ключови думи
готовност за плащане, резервирана цена, ценова чувствителност, адаптивен изборен конджойнт анализ, образователна услуга

Резюме
С настоящото изследване се демонстрира емпиричен подход за измерване на готовността за плащане на потребителите на образователните услуги, предлагани в субституционен контекст и среда на ниска прозрачност на действителната потребителна стойност. Готовността за плащане се оценява на индивидуално равнище с помощта на адаптивен изборен конджойнт анализ. Ценовата чувствителност и психологическите ценови прагове се оценяват на агрегирано равнище. Съставен е „пазарен симулатор”, чрез който е установен „оптималният“ продукт, максимализиращ дела на предпочитанията на потребителите. Установява се, че предлаганите образователни програми не съответстват на структурата на предпочитанията на обучаемите. Разкрива се наличието на потенциал за оптимизиране на паричните потоци на образователните институции чрез преосмисляне и промяна на политиката на ценообразуване – от единни такси за обучение по различните магистърски програми в рамките на една институция, към нелинейно ценообразуване.

JEL Класификатор: А23, С81, С93, М39
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА В СА „Д. А. ЦЕНОВ”

    Водещата цел на проекта е проучването на възможностите за бъдещото развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в СА „Д. А. Ценов”. За постигането на това се извършва следното: формиране на ясна картина за търсенето на кадри с висша квалификация; откриване на възможности за повишаване качеството на елементите на образователния процес; ...

  • ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

    Банковото дело в международен мащаб е непрекъснат процес на еволюция и усъвършенстване. Навлизането на новите информационни технологии в банковите институции оказва влияние върху дейността им както за намаляване на разходите по събирането, съхраняването, обработката и пренасянето на информацията за трансакциите, така и за налагането на ...

  • ПРАВНИ И ОТЧЕТНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ С КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ

    Изследването на влиянието на сложни финансово-икономически категории, понятия и инструменти от данъчната теория и практика е с определящо значение както за стопанската активност на предприятията, така и за фискалната политика на държавата. Изборът на тема за настоящото научно изследване е продиктуван от обстоятелството, че действащата нормативна ...