ПРИЧИНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В ОБЕМА И КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ, ОТПУСКАНИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
криза, банки, потребителски кредит, „лоши” и преструктурирани кредити

Резюме
Високата кредитна активност на търговските банки в България по отно-шение на граждани и домакинства непосредствено преди навлизането на последиците от световната икономическа криза, както и стремежът на населението у нас за поддържане на качествен жизнен стандарт, са основни причини, които засилват тежестта на заемите с цел крайно потребление в кредитните портфейли на банковите институции. С влошаването на икономическите показатели в страната след началото на 2009 г. банковите институции се принуждават да променят по-ведението си на кредитния пазар и да търсят ефективни начини за ограничаване на непрекъснато увеличаващия се дял от необслужвани потребителски заеми сред населението.

Целта на настоящото изследване да проследи тенденциите при промяната в обема и качеството на общия портфейл от потребителски заеми на банковата система за периода декември 2006 – юни 2012 г. и да се посочат основните при¬чини за влошаване качеството на кредитите за текущи цели, отпускани от търгов¬ските банки у нас.

JEL Класификатор: G01; G21
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 13
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ДЕРИВАТИ ВЪРХУ КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР НА ГОЛЕМИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ БОРСИ

    В професионалните среди продължават да се срещат становищата за опасността от финансовите деривати и за вината им за кризата. Същевременно са единични изследванията за конкретното влияние на дериватите, като те са с тесен фокус – отделен инструмент, ограничен пазар и време. С настоящото изследване търсим аргументи за действителното влияние на ...

  • ОЦЕНКА НА НЕОКЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ КЕЙНСИАНСТВОТО

    От края на 2007 г. и началото на 2008 г. световната икономика е в икономическа и финансова криза. По своя размах тя е явление с глобални последици за производството и потреблението. В този ред на мисли на преден план се поставят два важни въпроса, свързани с мястото на пазара и държавата при координирането и насочването на стопанските решения, от ...

  • УТВЪРЖДАВАНЕ НА БНБ КАТО ЦЕНТРАЛНА БАНКА

    Създаването на Централната банка и изграждането на банковата система у нас започва едва в края на XIX век – след освобождението ни от турско робство. В своята над 120-годишна история българското банково дело преживява редица върхове и спадове, за да достигне до съвременното си състояние. В настоящото изследване ще акцентираме върху обособяването и ...