ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО

Автори

Ключови думи
социална сигурност, риск мениджмънт, застраховане, осигуряване

Резюме
Широко разпространено разбиране обвързва индивидуалната, респ. и социалната сигурност с достигането на състояние на гарантирана възможност за определено равнище на удовлетворяване на общественоприемлив кръг от човешки потребности във всякакви житейски ситуации, вкл. и обусловени от евентуалното настъпване на съпътстващите ежедневието рискове. Представяна по такъв начин, сигурността притежава ясно очертани икономически измерения. В условията на пазарна икономика социалната несигурност на отделните индивиди се увеличава. Това извежда на преден план проблемите, свързани със сигурността на отделните личности. Решаването на тези проблеми до голяма степен е от компетенцията на застрахователните, пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества, чиято дейност в очертаното направление е предмет на настоящото, първо по рода си за българската теория и практика, изследване.

JEL Класификатор: G22, G23, H55, I13
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ

    В настоящото изследване са разгледани основните възгледи в литературата при моделиране на икономическия растеж. Проведено е иконометрично изследване на факторите на икономическия растеж в България. Идентифицирани са основ¬ните детерминанти на растежа, като е измерена силата на влиянието им. Установено е положително мултипликативно влияние на ...

  • СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ – ИНСТРУМЕНТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ

    СНС е един от най-важните инструменти на макроикономическия анализ, предоставяща богати възможности за изследване, моделиране и прогнозиране на националната икономика. В студията се представят в най-обобщен вид съдържанието и новите моменти на СНС`2008. Идентифицирани са направленията, в които може и следва да се използва информацията от СНС за ...

  • AНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ С АГРАРНИ ПРОДУКТИ

    Настоящата разработка е насочена към изследване интензивността на тър¬говските потоци с аграрни продукти на Р България със страните от различни региони – Европейски съюз, Балканските страни, страните-бивши членки на ЦЕФТА (до 2007 г.). Същевременно с помощта на методологичен инструментариум се измерва степента на търговска специализация на ...