ДАНЪКЪТ НА ТОБИН И СПЕКУЛАТИВНИТЕ ВАЛУТНИ ТРАНСАКЦИИ

Автори

Ключови думи
данък на Тобин, финансови пазари, спекулативни транзакции

Резюме
Основната цел на публикацията е да се очертаят възможностите на „данъка на Тобин” (Tobin Tax) за решаване на някои проблеми, свързани с нестабилността на финансовите пазари под влияние на спекулативните трансакции. Предложена за първи път в началото на 70-те години на миналия век, идеята на Дж. Тобин запазва своята актуалност и до днес е обект на сериозно внимание както в академичните среди, така и в контекста на практическото й прилагане. Разглеждайки накратко неуспешния опит на Швеция да въведе самостоятелно своя разновидност на данъка на Тобин, разработката търси поуките от него и разкрива най-съществените пречки и предизвикателства пред данъчното облагане на финансовите трансакции от финансова, политическа и организационна гледна точка.

JEL Класификатор: G01, G15
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 12
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИЧИНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В ОБЕМА И КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ, ОТПУСКАНИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БЪЛГАРИЯ

    Високата кредитна активност на търговските банки в България по отно-шение на граждани и домакинства непосредствено преди навлизането на последиците от световната икономическа криза, както и стремежът на населението у нас за поддържане на качествен жизнен стандарт, са основни причини, които засилват тежестта на заемите с цел крайно потребление в ...

  • ОЦЕНКА НА НЕОКЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ КЕЙНСИАНСТВОТО

    От края на 2007 г. и началото на 2008 г. световната икономика е в икономическа и финансова криза. По своя размах тя е явление с глобални последици за производството и потреблението. В този ред на мисли на преден план се поставят два важни въпроса, свързани с мястото на пазара и държавата при координирането и насочването на стопанските решения, от ...

  • ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ – ИНТЕГРАЦИЯТА КАТО АНТИКРИЗИСНА МЯРКА

    Водещата теза в настоящата разработка е разбирането, че изграждането на единен институционализиран европейски капиталов пазар е необходимост и задължително условие за успешното провеждане на икономическата политика на ЕС, което обаче към момента не е залегнало като приоритет на управляващите органи на съюза. Чрез емпирично изследване се доказва, ...