РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ ЗНАНИЯ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Проектът е продължение на реализирания от екипа проект на тема “Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба”. Проучването на големи и средни по размер български компании потвърди основния извод на предишното изследване – компаниите осъзнават стратегическия характер на знанията, но не разполагат с работещи системи за тяхното управление. Нещо повече, част от тях не проявяват интерес към тази управленска концепция, а други – нямат ясна визия как да се управляват натрупаните в компанията знания.

В настоящия проект е направен преглед на различни виждания за същността, целите, подходите и механизмите за управление на знанията в компанията. Установено бе, че както сред теоретиците, така и сред практиците, няма единомислие относно това, как да се управляват фирмените знания. Всяка компания, в зависимост от своята специфика (размер, фирмена култура, стил на управление, налични информационни технологии и др.), както и от обема и характера на знанията, с които разполага, може да приложи един или друг подход за управление на тези знания. Ръководейки се от своите разбирания, екипът предлага модел на управление на знанията, който може да послужи като основа за изграждането на конкретни фирмени системи за управление на знанията.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 48
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ТРЕТАТА МИСИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ПРИНОСЪТ НА АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

    Този материал изследва ролята на алумни отношенията като фактор за развитие на дейностите на Стопанска академия “Д. А. Ценов”, включени в третия сектор. Дипломираните студенти се разглеждат като носители на знания и умения, които са неизчерпаем стратегически капитал на Академията в конкуренцията на образователния пазар. С тяхна помощ може да се ...

  • СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ

    Необходимостта от създаване на системи за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА “Д. А. Ценов” – Свищов е продиктувана от факта, че чрез изграждане на обратна връзка със студентите може да се определи степента на изпълнение на целите на Висшето училище в основните му приоритети на ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ В БИЗНЕСИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

    Има много данни за това, че информационната среда на малките и средни фирми е по-уязвима към пробиви в сигурността. Въпреки това проблемите на безопасността на малкия и среден бизнес в нашата страна силно се подценяват. Усилията се насочват основно към разработването и функционирането на сайта като се пропускат в стратегията проблемите на ...