ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Процесът на интернационализация в сферата на услугите е нов социално-икономически феномен и това го определя като актуална и малко изследвана тема. Услугите се превръщат във важна съставна част на разширеното възпроизводство в националните стопанства, затова значението им непрекъснато нараства. От значение за България е как страната може да спечели по-добре от успоредното развитие на двата процеса – нарастваща интернационализация и повишаваща се роля на услугите.

Ето защо като цел на изследователския проект стои разкриването на основните аспекти в практиката на фирмите от сектора на услугите у нас. Обект на изследването са ефектите от процесите на интернационализация в българските фирми. Извеждат се същностните характеристики на интернационализацията в сферата на услугите. Прави се оценка на вариантите за нейната реализация в практиката на български и чуждестранни фирми от този сектор.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 41
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК В СА “Д. А. ЦЕНОВ”

    С все по-широкото навлизане на съвременни компютърни технологии във всички аспекти на обществения живот и в частност във всички области на модерното образование, подпомаганото от компютри езиково обучение (Computer-Assisted Language Learning – CALL) добива все по-голяма популярност като иновативен метод за подобряване качеството на чуждо-езиковото ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ТЪРГОВСКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

    Изграждането и управлението на взаимоотношенията с клиентите е ключов фактор за успех в модерния бизнес. Решенията за управление на връзките с клиентите стават все по-търсени и в България. В настоящото изследване стратегията за управление на взаимоотношенията с клиентите е пречупена през призмата на взаимоотношенията с търговските посредници в ...

  • ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

    В условията на световна “турбулентност”, неопределеността все повече ангажира вниманието и стремежа на ръководството на бизнес организациите да създадат такива правила и норми, които да гарантират успеха на развитие. Организационното съвършенство е категория, която е тясно субективна за всяка една единица и в този смисъл можем да твърдим, че това ...