ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
През последното десетилетие в чуждоезичната икономическа литература и по-рядко в български издания все по-голямо разпространение имат научните публикации, които са фокусирани върху т.нар. управление по резултати (performance management) и в частност върху подходите, моделите и измерителите за оценяване на резултатите от дейността. Постоянно нараства и броят на проучванията, които имат за цел да установят степента на разпространение на подобни практики във фирмите от различни държави.

Настоящият проект се разработи в подкрепа на икономическите изследвания в недостатъчно проучената зона, свързана с оценка на резултатите от маркетинговата дейност като едно от функционалните направления на фирмената дейност. Работата на изследователския екип се основава на презумпцията, че маркетинговата дейност трябва да се оценява в контекста на нейния принос в изпълнението на тактическите и стратегическите цели на организацията. На тази основа са направени проучвания на състоянието на измерването на резултатите от маркетинговата дейност и нагласите за въвеждане на промени в използваните подходи за измерване в средни и големи български организации.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 46
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК В СА “Д. А. ЦЕНОВ”

    С все по-широкото навлизане на съвременни компютърни технологии във всички аспекти на обществения живот и в частност във всички области на модерното образование, подпомаганото от компютри езиково обучение (Computer-Assisted Language Learning – CALL) добива все по-голяма популярност като иновативен метод за подобряване качеството на чуждо-езиковото ...

  • АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ВЪВ ВИРТУАЛНА КОЛАБОРАТИВА УЧЕБНА СРЕДА

    Настоящото изследване е фокусирано върху анализа на социалните мрежи и възможностите му за идентифициране и изучаване на социални структури в образователния процес. На базата на емпирични данни от онлайн взаимодействията (лични съобщения и публикувани съобщения във форумите на учебните дисциплини) между 901 актьора (14 преподаватели, 2 ...

  • ТРЕТАТА МИСИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ПРИНОСЪТ НА АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

    Този материал изследва ролята на алумни отношенията като фактор за развитие на дейностите на Стопанска академия “Д. А. Ценов”, включени в третия сектор. Дипломираните студенти се разглеждат като носители на знания и умения, които са неизчерпаем стратегически капитал на Академията в конкуренцията на образователния пазар. С тяхна помощ може да се ...