ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ В БИЗНЕСИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Има много данни за това, че информационната среда на малките и средни фирми е по-уязвима към пробиви в сигурността. Въпреки това проблемите на безопасността на малкия и среден бизнес в нашата страна силно се подценяват. Усилията се насочват основно към разработването и функционирането на сайта като се пропускат в стратегията проблемите на безопасността на търговските онлайн процеси. По този начин от самото начало не се отчитат някои основни изисквания за резултатна електронна търговия и това впоследствие се отразява негативно върху начинанията. Причините се коренят в силно ограничените средства за ИКТ и закупуване на съвременно мрежово оборудване и технологии за защита. Традиционно се омаловажава ролята и значението на ИКТ и безопасността, тяхното решаване се оставя на последно място в приоритетите като в повечето случаи липсва ясна перспектива и дългосрочно стратегия. Омаловажават се щетите, които персоналът може да причини на МСП в качеството си на най-непредвидимата и неконтролируемата уязвимост за сигурността, и не се инвестира в обучение и повишаване на информационната култура на служителите.

Вниманието в настоящата студия е насочено към пет основни проблема:

• обосновка на значението на безопасността и доверието за успешното развитие на малкия и среден бизнес в Интернет;

• систематизиране и анализиране на рисковете и заплахите за безопасността на електронната търговия;

• съвременни технологии за осигуряване на информационната безопас¬ност в Web;

• подход към създаването на политика за безопасност на електронната търговия в малките и средни предприятия.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 50
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ОЦЕНКА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ”

    Развитието на обществото се намира в неразривна връзка с генерирането, натрупването и споделянето на знания. Водеща роля в този процес следва да играят научноизследователските и образователни институции. За качеството на образователния продукт в един университет значение имат фактори като: качества и потенциал на новоприетите студенти, ...

  • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ В БЪЛГАРИЯ

    Процесът на интернационализация в сферата на услугите е нов социално-икономически феномен и това го определя като актуална и малко изследвана тема. Услугите се превръщат във важна съставна част на разширеното възпроизводство в националните стопанства, затова значението им непрекъснато нараства. От значение за България е как страната може да ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗРАБОТВАНЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    В настоящото изследване авторите аргументират необходимостта от ускорено въвеждане на електронна търговия в малките и средни предприятия (МСП). Въз основа на данните от проведени проучвания се прави анализ на съществуващото състояние в областта на използването на ИКТ и Интернет в МСП. Разработени са основните рамки и вариантите на системата за ...