ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Наличието на модерна и качествена инфраструктура е основен сти¬мул за икономически растеж и оттам за повишаване на жизнения стандарт на населението. В процеса на своето икономическо развитие нашата страна се нуждае от модерни и алтернативни решения в областта на публичните услуги и от модернизиране на инфраструктурата и комуналните дейности. Международната практика показва, че публично-частното партньорство (ПЧП) е един от успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в публичната инфраструктура, когато държавният и общинските бюджети не разполагат с необходимия финансов ресурс и искат да осигурят по-добра стойност на вложените публични средства.

Настоящият проект се базира на теоретично осмисляне на същността и възможностите на публично-частните партньорства, както и емпирично изследване на функциониращи публично-частни партньорства в общините на област Велико Търново.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 40
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ВЪВ ВИРТУАЛНА КОЛАБОРАТИВА УЧЕБНА СРЕДА

    Настоящото изследване е фокусирано върху анализа на социалните мрежи и възможностите му за идентифициране и изучаване на социални структури в образователния процес. На базата на емпирични данни от онлайн взаимодействията (лични съобщения и публикувани съобщения във форумите на учебните дисциплини) между 901 актьора (14 преподаватели, 2 ...

  • РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ ЗНАНИЯ

    Проектът е продължение на реализирания от екипа проект на тема “Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба”. Проучването на големи и средни по размер български компании потвърди основния извод на предишното изследване – компаниите осъзнават стратегическия характер на знанията, но не разполагат с работещи системи за ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗРАБОТВАНЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    В настоящото изследване авторите аргументират необходимостта от ускорено въвеждане на електронна търговия в малките и средни предприятия (МСП). Въз основа на данните от проведени проучвания се прави анализ на съществуващото състояние в областта на използването на ИКТ и Интернет в МСП. Разработени са основните рамки и вариантите на системата за ...