ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗРАБОТВАНЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
В настоящото изследване авторите аргументират необходимостта от ускорено въвеждане на електронна търговия в малките и средни предприятия (МСП). Въз основа на данните от проведени проучвания се прави анализ на съществуващото състояние в областта на използването на ИКТ и Интернет в МСП. Разработени са основните рамки и вариантите на системата за онлайн търговия в този сектор. Очертани са методическите основи за създаване на Web сайт на предприятието като базов компонент на системата за електронна търговия. Представена е стратегия за използване на възможностите на Интернет в бизнеса на малки и средни фирми. Предложен е примерен бизнес план за изграждане на Web сайт с кратко описание на основните задачи, които трябва да се решат. Направен е сравнителен анализ на два от подходите за изграждане на корпоративен Web сайт и са представени няколко важни съображения при практическия избор на вариант. Изследват се най-съществените проблеми, при практическото изграждане на сайта – проектиране съдържанието на сайта, оформянето на началната страница, промоцията и маркетинга на сайта, основните статии на разходите и мястото на сайта в корпоративната инфраструктура. Предложен е примерен бизнес план за изграждане на Интернет магазин на малко и средно предприятие с отчитане на основните видове разходи и възможностите за ефективност на проекта.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 54
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА

    Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко предприятие е водещ мотив за търсеното на теоретично обосновани и практически приложими решения, свързани с решаването на конкретни актуални проблеми. Това в пълна степен се отнася и за счетоводството на предприятията във финансовата ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ В БИЗНЕСИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

    Има много данни за това, че информационната среда на малките и средни фирми е по-уязвима към пробиви в сигурността. Въпреки това проблемите на безопасността на малкия и среден бизнес в нашата страна силно се подценяват. Усилията се насочват основно към разработването и функционирането на сайта като се пропускат в стратегията проблемите на ...

  • РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ ЗНАНИЯ

    Проектът е продължение на реализирания от екипа проект на тема “Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба”. Проучването на големи и средни по размер български компании потвърди основния извод на предишното изследване – компаниите осъзнават стратегическия характер на знанията, но не разполагат с работещи системи за ...