АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ВЪВ ВИРТУАЛНА КОЛАБОРАТИВА УЧЕБНА СРЕДА

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Настоящото изследване е фокусирано върху анализа на социалните мрежи и възможностите му за идентифициране и изучаване на социални структури в образователния процес. На базата на емпирични данни от онлайн взаимодействията (лични съобщения и публикувани съобщения във форумите на учебните дисциплини) между 901 актьора (14 преподаватели, 2 администратори и 885 студенти-магистри) по време на уеб-базирано факултативно обучение е изследван социалния свят и са оценени относителните позиции на отделните членове и клъстери в рамките на виртуалната мрежа. Резултатите от анализа на социалната мрежа биха могли да подпомогнат по-доброто разбиране и управление на поведението обучаемите в процес на колаборативно учене.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 41
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ

    Необходимостта от създаване на системи за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА “Д. А. Ценов” – Свищов е продиктувана от факта, че чрез изграждане на обратна връзка със студентите може да се определи степента на изпълнение на целите на Висшето училище в основните му приоритети на ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗРАБОТВАНЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    В настоящото изследване авторите аргументират необходимостта от ускорено въвеждане на електронна търговия в малките и средни предприятия (МСП). Въз основа на данните от проведени проучвания се прави анализ на съществуващото състояние в областта на използването на ИКТ и Интернет в МСП. Разработени са основните рамки и вариантите на системата за ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА

    Наличието на модерна и качествена инфраструктура е основен сти¬мул за икономически растеж и оттам за повишаване на жизнения стандарт на населението. В процеса на своето икономическо развитие нашата страна се нуждае от модерни и алтернативни решения в областта на публичните услуги и от модернизиране на инфраструктурата и комуналните дейности. ...