ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ В УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС ПО ДИСЦИПЛИНИ, СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Световната финансова криза постави пред съвременните фирми редица предизвикателства, свързани с по-ефективно управление и използване на наличните ресурси и оптимизиране и намаляване на финансовите разходи. Системите за виртуализация са едно от решенията, способстващи за намаляване броя на необходимото за една организация оборудване чрез оптимизиране ползването на наличния хардуер, съчетано с повишаване на отказоустойчивостта на системите както и за по-лесната поддръжка и управление на съществуващите IT ресурси, което от своя страна води до намаляване на съпътстващите разходи на организацията за поддръжка на IT оборудването. Реализацията на проекта в Стопанска академия доведе до намаляване на общия брой поддържани физически сървъри, отпадане на част от съпътстващата ги инфраструктура, намаляване на разходите за резервиране, профилактика, резервни части и потребявана електрическа енергия, съчетано с по-лесно управление, повишено бързодействие и повишена отказоустойчивост. Изградената виртуална среда спомогна да се изгради тестова среда, в която преподаватели, студенти и IT специалисти от Академичен компютърен център могат в реални условия да тестват най-новите софтуерни решения и услуги, без да създават риск за нормалното функциониране на съществуващата информационна инфраструктура, обслужваща административния и учебния процес в рамките на Стопанска академия.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 44
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ

    Необходимостта от създаване на системи за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА “Д. А. Ценов” – Свищов е продиктувана от факта, че чрез изграждане на обратна връзка със студентите може да се определи степента на изпълнение на целите на Висшето училище в основните му приоритети на ...

  • ТРЕТАТА МИСИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ПРИНОСЪТ НА АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

    Този материал изследва ролята на алумни отношенията като фактор за развитие на дейностите на Стопанска академия “Д. А. Ценов”, включени в третия сектор. Дипломираните студенти се разглеждат като носители на знания и умения, които са неизчерпаем стратегически капитал на Академията в конкуренцията на образователния пазар. С тяхна помощ може да се ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ В БИЗНЕСИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

    Има много данни за това, че информационната среда на малките и средни фирми е по-уязвима към пробиви в сигурността. Въпреки това проблемите на безопасността на малкия и среден бизнес в нашата страна силно се подценяват. Усилията се насочват основно към разработването и функционирането на сайта като се пропускат в стратегията проблемите на ...