СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Необходимостта от създаване на системи за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА “Д. А. Ценов” – Свищов е продиктувана от факта, че чрез изграждане на обратна връзка със студентите може да се определи степента на изпълнение на целите на Висшето училище в основните му приоритети на дейност.

Студентската удовлетвореност е важен показател, който влияе и върху очакванията и възприятията на другите студенти. След като е измерена и оценена тя служи като индикатор за бъдеща студентска удовлетвореност и в значителна степен поражда студентския успех. Цикълът на студентската удовлетвореност може да се представи по следния начин: очаквания – изпълнение – опит – възприемане и оценяване – изразяване на удовлетвореността – нови очаквания.

За изследване на този проблем бе разработен и реализиран към ИНИ на СА “Д. А. Ценов” – Свищов двугодишен проект (2009 г. – 2010 г.) № 37 “Система за изследване удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА “Д. А. Ценов”. Темата на проекта обхвана проблематиката за изследване на възможностите и създаване на най-подходящата за целите и дейностите на СА “Д. А. Ценов” система за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 48
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ В БЪЛГАРИЯ

    Процесът на интернационализация в сферата на услугите е нов социално-икономически феномен и това го определя като актуална и малко изследвана тема. Услугите се превръщат във важна съставна част на разширеното възпроизводство в националните стопанства, затова значението им непрекъснато нараства. От значение за България е как страната може да ...

  • ТРЕТАТА МИСИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ПРИНОСЪТ НА АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

    Този материал изследва ролята на алумни отношенията като фактор за развитие на дейностите на Стопанска академия “Д. А. Ценов”, включени в третия сектор. Дипломираните студенти се разглеждат като носители на знания и умения, които са неизчерпаем стратегически капитал на Академията в конкуренцията на образователния пазар. С тяхна помощ може да се ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ В УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС ПО ДИСЦИПЛИНИ, СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

    Световната финансова криза постави пред съвременните фирми редица предизвикателства, свързани с по-ефективно управление и използване на наличните ресурси и оптимизиране и намаляване на финансовите разходи. Системите за виртуализация са едно от решенията, способстващи за намаляване броя на необходимото за една организация оборудване чрез ...