ВЛИЯНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК В СА “Д. А. ЦЕНОВ”

Автори

Ключови думи
-

Резюме
С все по-широкото навлизане на съвременни компютърни технологии във всички аспекти на обществения живот и в частност във всички области на модерното образование, подпомаганото от компютри езиково обучение (Computer-Assisted Language Learning – CALL) добива все по-голяма популярност като иновативен метод за подобряване качеството на чуждо-езиковото обучение. Измерителите за по-добро качество на обучението по чужд език, подпомагано от компютри, са повишената производителност, резултатност, достъпност, удобство, мотивация и институционална ефективност.

Настоящата студия има за цел да представи някои ключови теоретични постановки относно ефективността на иновативните методи в чуждо-езиково обучение и тяхното приложение в академичната практика, както и резултатите от проучване, направено от екип по проект “Влияние на иновативните компютърни технологии върху ефективността на обучението по чужд език в СА “Д. А. Ценов” в стремежа към повишаване качеството на предоставяното обучение по чужди езици чрез добавяне на стойност към образователния продукт.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ В БИЗНЕСИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

    Има много данни за това, че информационната среда на малките и средни фирми е по-уязвима към пробиви в сигурността. Въпреки това проблемите на безопасността на малкия и среден бизнес в нашата страна силно се подценяват. Усилията се насочват основно към разработването и функционирането на сайта като се пропускат в стратегията проблемите на ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА

    Наличието на модерна и качествена инфраструктура е основен сти¬мул за икономически растеж и оттам за повишаване на жизнения стандарт на населението. В процеса на своето икономическо развитие нашата страна се нуждае от модерни и алтернативни решения в областта на публичните услуги и от модернизиране на инфраструктурата и комуналните дейности. ...

  • КОНСТРУИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, БАЗИРАНА НА EMAS И ISO 14001

    Водещата цел при настоящия проект е да се създадат варианти на система за екологично развитие на българските бизнесорганизации. Това да е система, чрез които изработването на мениджърски решения да се постига посредством оптимално съчетаване на екологичната концепция с проблемите на корпоративния бизнес у нас....