СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИЛАГАНИТЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ “АНТИБЕДНОСТ” В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
В настоящата публикация са разгледани, някои основни проблеми залегнали в разработения проект. Доколко обема позволява засегнати са основните теоретико-концептуални основи на бедността, видовете и функциите и. Акцентът се поставя най вече върху гъвкавостта на трудовия пазар, на икономическата активност и заетост. Обосновани са регионите с най-висока бедност в страната. Разкриват се най-търсените и прилагани програми и мерки за заетост в регионите с най-висока безработица и се акцентира върху тяхната ефективност. Въз основа на мненията на специалистите, занимаващи се с разглежданите проблеми от областите с високо равнище на бедност са направени критични бележки относно ефективността на тяхното използване. Същевременно се поставят и разглеждат проблемите на политиката на социалното подпомагане за намаляване на бедността като се открояват програмите за гарантиран минимален доход и целевото енергийно регулиране с цел снижаване равнището на бедност в най-бедните региони.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 38
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ

    Настоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоретичните аспекти обхващат доизясняване на идеите и концепциите за външната търговия като фактор за развитието на националната икономика. Извършва се анализ на информационното осигуряване на статистическите изследвания на външната търговия – принципи, системи за отчитане и класификации. ...

  • РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ ИЗБОР НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР

    Изборът на международен пазар е едно от най-важните решения в стратегическото управление на предприятието. Въпреки тази негова важност, често решенията се основат на интуицията. С развитието на технологиите и засилената дигитализация на икономическите процеси, предприятията ще изпитват нужда от формализиран и системен качествен, и количествен ...

  • ОПТИМИЗИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ - ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСТОЙЧИВОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО

    Зърнопроизводството е основен подотрасъл на българското селско стопанство и заема важно място в родната икономика. В национален, регионален и глобален мащаб зърнопроизводството в бъдеще ще придобива все по-голямо значение, във връзка с изхранването на населението и производството на биогорива. Икономико-статистическото изследване на ...