ПЕРСОНАЛНИТЕ ФИНАНСИ - ПЪРВИЧНО ЗВЕНО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Реализирането на проект “Персоналните финанси - първично звено на финансовата система” даде възможност за установяване на спецификата на персоналните финанси, сферата на тяхното формиране и взаимовръзката им с останалите елементи на финансовата система. Проведеното анкетно проучване установи състоянието и тенденциите в изменението на персоналните доходи и разходи и умението на индивидите за управление на персоналните парични потоци. Доказана е основната теза на научното изследване: “Персоналните финанси имат специфична връзка с останалите елементи на финансовата система, зависят от цикличността на икономическите процеси, оказват пряко влияние върху макроикономическата рамка и изискват специфични персонални познания за повишаване ефективността на управлението.”

В процеса на реализиране на проекта е разработена методика за управление на персоналните финанси и е изграден център по управление на персоналните финанси към факултет “Финанси”.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 40
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ В ПОЛИТИКАТА ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    Цел на настоящото изследване е да се да се разработи и апробира методика за интегриране на глобалните екологични цели в политиката на местно икономическо развитие и териториално планиране в България. Обект на изследване са основните документи на Обединените нации, политиките и програмите на ЕС и България, поставящи екологични цели пред ...

  • АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ КЛЪСТЕРИ

    Развитието на процесите по формиране и функциониране на български клъстери е в първоначалната си фаза. Силно подкрепяни от държавата тези стопански формирования бързо увеличиха броя си. Същевременно излизат на преден план такива въпроси като: “Колко би трябвало да са реално работещите клъстери в икономиката ни?”, “В кои сектори следва да се ...

  • СИНХРОНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ЦИКЛИТЕ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНВЕРГЕНЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕС

    Настоящата разработка има за цел изучаване на синхронизацията на бизнес циклите на страните-членки на ЕС. Използвани са два алтернативни подхода за изследване на колебанията в БВП, безработицата и инфлацията на 27-те страни от ЕС – Филтър на Бакстър и Кинг и Филтър на Ходжрик и Прескът. Установени са различни равнища на синхронизация по отношение ...