ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗА СТОЙНОСТТА ПО ПРИМЕРА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Оценката на предприемаческата мобилност е в пряка релация със стойността на компанията, като обобщаващ показател, в който са концентрирани интересите на всички заинтересовани от развитието й лица. Детерминирането на стойността е сложен и последователен процес, който се променя във времето и се влия от множество фактори. Независимо от трудностите при определянето й, управлението на процеса на създаване и съхраняване на стойността, е конкретен таргет, който все повече предприятия поставят в основата на своята стратегия и практика. Тя се свързва с концепцията “Value Based Management” – Управление на база стойността (VBM-концепция).

Настоящото изследване демонстрира необходимостта от изследване факторите за ефективно управление на собствеността, които рефлектират върху повишаване стойността на компаниите. Емпиричното изследване е осъществено сред извадка от публичните дружества в България, а именно – тези, които са включени в индекса „Дневник 20”.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 52
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БАНКИТЕ И БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗИРАЩА СЕ ИКОНОМИКА

    Обект на изследване е съществуващата счетоводна практика по отношение на представянето и оповестяването на информацията в годишните финансовите отчети (ГФО) на търговските банки и бюджетните предприятия у нас. Основната теза, която се защитава е, че съществуват възможности за усъвършенстване на структура и съдържанието на финансовите отчети на ...

  • ПОДОБРЯВАНЕТО НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ

    Повишаването на равнището на конкурентоспособността на фирмата е фундаментален проблем на съвременната икономика, пряко свързан с оптимизацията на дейността на фирмата и нейното оцеляване в пазарна среда. Това е перманентен процес, чието развитие е свързано с преодоляването на редица проблеми, някои от които са обект на изследването в настоящата ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС „МАРИЦА-ИЗТОК” ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕКОЛОГИЧНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ

    Замърсяването на околната среда води до деградация и загуби на местообитания и може да се разглежда като част от глобалната заплаха. Биологичното разнообразие в България е засегнато в различна степен от различни форми на замърсяване – замърсяване на почвите от селскостопанска и промишлена дейност, замърсяване на водите (химично замърсяване, ...