АУТСОРСИНГЪТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ, РИСКОВЕ, ЕФЕКТИ)

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Настоящето изследване е насочено към установяване приложението в българските предприятия на аутсорсинга като бизнес модел, рисковете и ефектите от неговото използване. Резултатите от изследването показват, че по-голямата част от стопанските субекти прилагат аутсорсинг в различна степен и под различни форми. Установени са основните положителни ефекти, получени в резултат на възлагането на външни изпълнители на функции, дейности и процеси, които преди са осъществявани със собствени ресурси в рамките на предприятието – по-високо качество на продуктите/услугите, достъп до специфичните знания и опита на аутсорсинг партньора, оптимизиране числеността на персонала, икономия на време, намаляване на разходите и др. В същото време са идентифицирани и възможните рискове от прилагането на тази бизнес стратегия – изтичане на вътрешнофирмена информация и ноу-хау, изпадане в зависимост от аутсорсинг партньора, неспазване на аутсорсинг договора и др. Формулирани са редица изводи и са обосновани идеи за успешното прилагане на аутсорсинга в българските предприятия.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 47
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

    Внедряването на нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за ефективното функциониране на информационната система на туристическата фирма е крайно наложително и необходимо. То ще позволи да се разшири диапазонът на услугите, предоставяни на клиентите, да се подобри организацията на работата, да се намалят разходите и се повиши ...

  • ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗА СТОЙНОСТТА ПО ПРИМЕРА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

    Оценката на предприемаческата мобилност е в пряка релация със стойността на компанията, като обобщаващ показател, в който са концентрирани интересите на всички заинтересовани от развитието й лица. Детерминирането на стойността е сложен и последователен процес, който се променя във времето и се влия от множество фактори. Независимо от трудностите ...

  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

    Предприятията от различните сектори на индустриалното производство отдавна са осъзнали необходимостта от управление на своите активи. Нещо повече дейностите по това управление са станали неотменим атрибут на фирмените стратегии за повишаване на потенциала и финансовата сигурност на стопанските единици. Резултатите от тяхното приложение намират ...