ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Внедряването на нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за ефективното функциониране на информационната система на туристическата фирма е крайно наложително и необходимо. То ще позволи да се разшири диапазонът на услугите, предоставяни на клиентите, да се подобри организацията на работата, да се намалят разходите и се повиши ефективността на взаимодействието с партньорите, да се получи широк достъп до разнообразни информационни ресурси и атрактивна мултимедийна реклама.

За целите на настоящото изследване е направено проучване на информационните системи на 100 утвърдени туристически фирми и хотелски вериги. Поради това бе изградена система от критерии за оценка на тяхното функциониране и идентифициране на проблемите и предизвикателствата, пред които те са изправени. На базата на резултатите от това проучване са предложени решения за повишаване ефективността и качеството на информационното обслужване на туристическата фирма.

Изследвани са възможностите на онлайн услугите в туристическия бизнес, които позволяват персонализация на туристическите продукти и услуги според индивидуалните предпочитания на клиентите. Проучени са и съвременните резервационни и географски информационни системи, както в национален, така и в международен план, доколкото те се използват от българските туроператори и хотели.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 49
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

    Предприятията от различните сектори на индустриалното производство отдавна са осъзнали необходимостта от управление на своите активи. Нещо повече дейностите по това управление са станали неотменим атрибут на фирмените стратегии за повишаване на потенциала и финансовата сигурност на стопанските единици. Резултатите от тяхното приложение намират ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ДЕТЕРМИНИРАЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ НА НИВО ОТРАСЪЛ

    Българската икономика се характеризира с едно от най-ниските равнища на производителност на труда в рамките на ЕС. С оглед разкриване на причините за този проблем в настоящото изследване са анализирани факторите, детерминиращи производителността на труда на дезагрегирано равнище. Изследвани са годишни данни за четиринадесет отрасъла в рамките на ...

  • АУТСОРСИНГЪТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ, РИСКОВЕ, ЕФЕКТИ)

    Настоящето изследване е насочено към установяване приложението в българските предприятия на аутсорсинга като бизнес модел, рисковете и ефектите от неговото използване. Резултатите от изследването показват, че по-голямата част от стопанските субекти прилагат аутсорсинг в различна степен и под различни форми. Установени са основните положителни ...