ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Предприятията от различните сектори на индустриалното производство отдавна са осъзнали необходимостта от управление на своите активи. Нещо повече дейностите по това управление са станали неотменим атрибут на фирмените стратегии за повишаване на потенциала и финансовата сигурност на стопанските единици. Резултатите от тяхното приложение намират израз в намалението на разходите за поддръжка в рамките на 20-40% и нарастване обема на произведената продукция с 5-10% без да се налага извършването на допълнителни капиталови инвестиции. Определящи при избора на една или друга система за управление на активите са характера и динамиката на индустриалния сектор, пазарната среда и съществуващите нормативни и регулаторни ограничения.

Сектор С “Преработваща промишленост” и раздел 21.1 „Производство на лекарствени вещества” са с утвърдено място в общата структура на нашето индустриално производство. През последното десетилетие предприятията претърпяха редица трансформации, свързани с промяна на формата на собственост и обновяване на производствените мощности. С навлизането на мощните международни компании като “ГлаксоСмитКлайн” и „Актавис” се създадоха възможности за реалното изграждане на системи за управление на активите.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 46
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ДЕТЕРМИНИРАЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ НА НИВО ОТРАСЪЛ

    Българската икономика се характеризира с едно от най-ниските равнища на производителност на труда в рамките на ЕС. С оглед разкриване на причините за този проблем в настоящото изследване са анализирани факторите, детерминиращи производителността на труда на дезагрегирано равнище. Изследвани са годишни данни за четиринадесет отрасъла в рамките на ...

  • ПОДОБРЯВАНЕТО НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ

    Повишаването на равнището на конкурентоспособността на фирмата е фундаментален проблем на съвременната икономика, пряко свързан с оптимизацията на дейността на фирмата и нейното оцеляване в пазарна среда. Това е перманентен процес, чието развитие е свързано с преодоляването на редица проблеми, някои от които са обект на изследването в настоящата ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС „МАРИЦА-ИЗТОК” ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕКОЛОГИЧНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ

    Замърсяването на околната среда води до деградация и загуби на местообитания и може да се разглежда като част от глобалната заплаха. Биологичното разнообразие в България е засегнато в различна степен от различни форми на замърсяване – замърсяване на почвите от селскостопанска и промишлена дейност, замърсяване на водите (химично замърсяване, ...