ВЛИЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС „МАРИЦА-ИЗТОК” ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕКОЛОГИЧНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Замърсяването на околната среда води до деградация и загуби на местообитания и може да се разглежда като част от глобалната заплаха. Биологичното разнообразие в България е засегнато в различна степен от различни форми на замърсяване – замърсяване на почвите от селскостопанска и промишлена дейност, замърсяване на водите (химично замърсяване, индустриално замърсяване и др.), замърсяване с твърди битови отпадъци.

Добивът на суровини за промишлеността води до изкопаване на огромно количество скална маса, разработват се кариери, за да се добива варовик и мрамор, строят се заводите върху плодородните земи и други. Вследствие на това се променя ландшафтът, пустините нарастват, унищожават се растителност и животни.

Прилагането на принципите на устойчивото развитие в отделните локализации, региони и страни, и в света като цяло, ще спомогнат за решаването на редица глобални проблеми.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 53
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

    Внедряването на нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за ефективното функциониране на информационната система на туристическата фирма е крайно наложително и необходимо. То ще позволи да се разшири диапазонът на услугите, предоставяни на клиентите, да се подобри организацията на работата, да се намалят разходите и се повиши ...

  • АУТСОРСИНГЪТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ, РИСКОВЕ, ЕФЕКТИ)

    Настоящето изследване е насочено към установяване приложението в българските предприятия на аутсорсинга като бизнес модел, рисковете и ефектите от неговото използване. Резултатите от изследването показват, че по-голямата част от стопанските субекти прилагат аутсорсинг в различна степен и под различни форми. Установени са основните положителни ...

  • РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПЛАНОВИТЕ ПРОЦЕСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН АСПЕКТ)

    Основната цел на всяка бизнес организация е предоставяне на качествени продукти и услуги на потребителите. За целта е необходимо фирмите непрекъснато да генерират конкурентни предимства и да усъвършенстват своите бизнес процеси. Системите за управление на планови процеси имат значителен потенциал от гледна точка на решаването на сложни проблеми ...