ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Автори

Ключови думи
-

Резюме
При съвременните икономически условия екологизацията на индустриалното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми.

Чрез екологизация на индустриалното производство се осигурява качество и конкурентоспособност на готовата продукция на вътрешния и международния пазар; улеснява се техническото сътрудничество между заинтересованите страни; човекът в своята дейност и природата са защитени от вредното въздействие на прилаганите технологии и процеси.

Едно от най-важните съвременни нейни направления е използването на възобновяемите енергийни източници. Водената от страна на държавата политика създава необходимите условия за тяхното по-широко приложение.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 39
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ КЛЪСТЕРИ

    Развитието на процесите по формиране и функциониране на български клъстери е в първоначалната си фаза. Силно подкрепяни от държавата тези стопански формирования бързо увеличиха броя си. Същевременно излизат на преден план такива въпроси като: “Колко би трябвало да са реално работещите клъстери в икономиката ни?”, “В кои сектори следва да се ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ ИПОТЕЧНИЯ ПАЗАР

    Банковото кредитиране е основна форма за съществуване на кредита като ипотечните кредити заемат ключова позиция. Бързото развитие на финансовия пазар води до създаването на ипотечните облигации и тяхната секюритизация. Масовото раздаване на ипотечни кредити, силно завишената цена на имотите и рисковите ипотеки са предпоставка за възникване на ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА – ВЪНШНИ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ И ЕКОЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ

    Разработването на надеждни методики за оценка на вредните влияния от производството и потреблението на стоки и услуги върху състоянието на околната среда е голямо предизвикателство пред научната общност. Наред със съществуващите индикатори, индекси и други оценъчни инструменти, в последните години стават все по-актуални количествените методи за ...