ОПТИМИЗИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ - ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСТОЙЧИВОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Зърнопроизводството е основен подотрасъл на българското селско стопанство и заема важно място в родната икономика. В национален, регионален и глобален мащаб зърнопроизводството в бъдеще ще придобива все по-голямо значение, във връзка с изхранването на населението и производството на биогорива.

Икономико-статистическото изследване на производствените разходи в зърнопроизводството позволява да се разкрият резервите за снижаването им до техните оптимални прагове, за намаляване себестойността на единица продукция и за повишаване рентабилността на зърнопроизводството.

Част от необходимата за изследването информация е извлечена от официалните статистически публикации, а основният масив от данни за производствените разходи в зърнопроизводството бе акумулиран чрез провеждане на анкетно проучване сред зърнопроизводителите във Великотърновска област. В хода на изследването са използвани редица техники на статистическия метод - графичния и табличния методи, корелационния анализ, репрезентативния метод, средните и относителните величини, индексния факторен анализ и др.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 51
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ВЪРХУ МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

    Цел на настоящото изследване е да се направи оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитие. Като целеви общини в проектното предложение са дефинирани Белене и Никопол. Избрани са малки общини, в които административният капацитетът е относително малък. Обект на изследване са общинските планове за развитие на ...

  • ОПТИМИЗИРАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ ЧРЕЗ АНАЛИТИЧНО ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗНАНИЯ ОТ ДАННИ

    В настоящото изследване, наред с конвенционалния RFM модел, са съставени и приложени няколко алтернативни модела за оптимизиране на ефективността на програми за директен маркетинг, базирани на техники за аналитично извличане на знания от данни. Въз основа на данни за годишните активности на електронен магазин, предлагащ няколко продуктови ...

  • СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИЛАГАНИТЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ “АНТИБЕДНОСТ” В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ

    В настоящата публикация са разгледани, някои основни проблеми залегнали в разработения проект. Доколко обема позволява засегнати са основните теоретико-концептуални основи на бедността, видовете и функциите и. Акцентът се поставя най вече върху гъвкавостта на трудовия пазар, на икономическата активност и заетост. Обосновани са регионите с ...