ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЦИЗИРАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Реализацията на инструментариума на техническия анализ със силна практическа и сравнително слаба академична реализация в българската практика. Обект на настоящото изследване са основните техниките за количествен анализ, чрез които е възможно да се прогнозира изменението в котировките на конвертируемите валути. Във връзка с това основната цел настоящата разработка е да изследва изменението в пазарния тренд на валутния пазар, както и да разкрие възможностите на този способ за оптимизиране на спекулативните решения на пазарните играчи.

Постигането и се реализира посредством решаването на следните задачи: систематизиране и характеризиране на основните теоретични концепции, които са фундамент на съвременните аналитични техники; количествен анализ на пазарния тренд, чрез конструирани индикатори, включващи основните реквизити на цената.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 41
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

    Органичните продукти се произвеждат в съответствие с определени стандарти за производство. През по-голямата част от човешката история, селското стопанство може да бъде окачествено като органично. След 20 век бяха произведени и предлагани нови и често неизпитани синтетични химикали, изтъквани като подобрения, въведени във всички хранителни ...

  • ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ВЪРХУ МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

    Цел на настоящото изследване е да се направи оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитие. Като целеви общини в проектното предложение са дефинирани Белене и Никопол. Избрани са малки общини, в които административният капацитетът е относително малък. Обект на изследване са общинските планове за развитие на ...

  • ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ В ПОЛИТИКАТА ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    Цел на настоящото изследване е да се да се разработи и апробира методика за интегриране на глобалните екологични цели в политиката на местно икономическо развитие и териториално планиране в България. Обект на изследване са основните документи на Обединените нации, политиките и програмите на ЕС и България, поставящи екологични цели пред ...