СИНХРОНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ЦИКЛИТЕ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНВЕРГЕНЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕС

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Настоящата разработка има за цел изучаване на синхронизацията на бизнес циклите на страните-членки на ЕС. Използвани са два алтернативни подхода за изследване на колебанията в БВП, безработицата и инфлацията на 27-те страни от ЕС – Филтър на Бакстър и Кинг и Филтър на Ходжрик и Прескът. Установени са различни равнища на синхронизация по отношение на изследваните показатели – висока по отношение на БВП, умерена при безработицата и много ниска при равнището на цените. Идентифицирани са клъстери от държави с различна степен на синхронизация. Най-значимите разлики са установени между старите и нови членове на ЕС.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 40
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА – ВЪНШНИ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ И ЕКОЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ

    Разработването на надеждни методики за оценка на вредните влияния от производството и потреблението на стоки и услуги върху състоянието на околната среда е голямо предизвикателство пред научната общност. Наред със съществуващите индикатори, индекси и други оценъчни инструменти, в последните години стават все по-актуални количествените методи за ...

  • ОПТИМИЗИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ - ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСТОЙЧИВОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО

    Зърнопроизводството е основен подотрасъл на българското селско стопанство и заема важно място в родната икономика. В национален, регионален и глобален мащаб зърнопроизводството в бъдеще ще придобива все по-голямо значение, във връзка с изхранването на населението и производството на биогорива. Икономико-статистическото изследване на ...

  • ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ

    Настоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоретичните аспекти обхващат доизясняване на идеите и концепциите за външната търговия като фактор за развитието на националната икономика. Извършва се анализ на информационното осигуряване на статистическите изследвания на външната търговия – принципи, системи за отчитане и класификации. ...