ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ ИПОТЕЧНИЯ ПАЗАР

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Банковото кредитиране е основна форма за съществуване на кредита като ипотечните кредити заемат ключова позиция. Бързото развитие на финансовия пазар води до създаването на ипотечните облигации и тяхната секюритизация. Масовото раздаване на ипотечни кредити, силно завишената цена на имотите и рисковите ипотеки са предпоставка за възникване на финансовата криза и превръщането й в световна.

Настоящата разработка разглежда ипотечното кредитиране – същност и фактори; пазара на ипотечните кредити в САЩ, Европа и България през последните 5 години; състоянието и развитието на пазара на недвижими имоти като изследванията са подкрепени с данни от практиката на три от водещите в България Търговски банки – ОББ АД, Банка ДСК АД, и Уникредит Булбанк АД като не трябва да се пренебрегва практическата насоченост на изследването, която се изразява в извеждането на препоръки и изводи относно подобряване пазара на ипотечни кредити и засилване финансовата дисциплина на централните и търговски банки.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 48
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СИНХРОНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ЦИКЛИТЕ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНВЕРГЕНЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕС

    Настоящата разработка има за цел изучаване на синхронизацията на бизнес циклите на страните-членки на ЕС. Използвани са два алтернативни подхода за изследване на колебанията в БВП, безработицата и инфлацията на 27-те страни от ЕС – Филтър на Бакстър и Кинг и Филтър на Ходжрик и Прескът. Установени са различни равнища на синхронизация по отношение ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА – ВЪНШНИ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ И ЕКОЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ

    Разработването на надеждни методики за оценка на вредните влияния от производството и потреблението на стоки и услуги върху състоянието на околната среда е голямо предизвикателство пред научната общност. Наред със съществуващите индикатори, индекси и други оценъчни инструменти, в последните години стават все по-актуални количествените методи за ...

  • СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИЛАГАНИТЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ “АНТИБЕДНОСТ” В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ

    В настоящата публикация са разгледани, някои основни проблеми залегнали в разработения проект. Доколко обема позволява засегнати са основните теоретико-концептуални основи на бедността, видовете и функциите и. Акцентът се поставя най вече върху гъвкавостта на трудовия пазар, на икономическата активност и заетост. Обосновани са регионите с ...