ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА – ВЪНШНИ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ И ЕКОЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Разработването на надеждни методики за оценка на вредните влияния от производството и потреблението на стоки и услуги върху състоянието на околната среда е голямо предизвикателство пред научната общност. Наред със съществуващите индикатори, индекси и други оценъчни инструменти, в последните години стават все по-актуални количествените методи за оценяване на тези влияния. С повишаване на надеждността на тези методи актуален става въпросът как те да бъдат интегрирани в схеми за оценка на екоефективността на стоки и услуги. Целта на настоящия проект е да бъде предложена една такава схема за използване на външните екологични разходи в оценката на екоефективността.

За тази цел, след подробен анализ на известните от литературата резултати, в настоящия проект са предложени основните стъпки на интегрираната схема, разгледани са подходи за оценка на екоефективността на макро равнище, софтуерните продукти, които се използват за целта и системите за подпомагане вземането на решения. Извършени са математически изчисления и са получени конкретни резултати.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 41
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО

    При съвременните икономически условия екологизацията на индустриалното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Чрез екологизация на индустриалното производство се осигурява качество и конкурентоспособност на готовата продукция на вътрешния и международния пазар; улеснява се ...

  • МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

    Органичните продукти се произвеждат в съответствие с определени стандарти за производство. През по-голямата част от човешката история, селското стопанство може да бъде окачествено като органично. След 20 век бяха произведени и предлагани нови и често неизпитани синтетични химикали, изтъквани като подобрения, въведени във всички хранителни ...

  • ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ

    Настоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоретичните аспекти обхващат доизясняване на идеите и концепциите за външната търговия като фактор за развитието на националната икономика. Извършва се анализ на информационното осигуряване на статистическите изследвания на външната търговия – принципи, системи за отчитане и класификации. ...