ОПТИМИЗИРАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ ЧРЕЗ АНАЛИТИЧНО ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗНАНИЯ ОТ ДАННИ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
В настоящото изследване, наред с конвенционалния RFM модел, са съставени и приложени няколко алтернативни модела за оптимизиране на ефективността на програми за директен маркетинг, базирани на техники за аналитично извличане на знания от данни. Въз основа на данни за годишните активности на електронен магазин, предлагащ няколко продуктови категории техника и електроника за бита, е доказано, че RFM анализът, въпреки широката си популярност като инструмент за генериране на “оптимални” списъци за избор на целеви клиенти, е далеч от изискването за оптималност. На практика всички експериментирани предиктивни техники за аналитично извличане на знания от клиентски бази данни го превъзхождат.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 43
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЦИЗИРАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ

    Реализацията на инструментариума на техническия анализ със силна практическа и сравнително слаба академична реализация в българската практика. Обект на настоящото изследване са основните техниките за количествен анализ, чрез които е възможно да се прогнозира изменението в котировките на конвертируемите валути. Във връзка с това основната цел ...

  • РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ ИЗБОР НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР

    Изборът на международен пазар е едно от най-важните решения в стратегическото управление на предприятието. Въпреки тази негова важност, често решенията се основат на интуицията. С развитието на технологиите и засилената дигитализация на икономическите процеси, предприятията ще изпитват нужда от формализиран и системен качествен, и количествен ...

  • ПЕРСОНАЛНИТЕ ФИНАНСИ - ПЪРВИЧНО ЗВЕНО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА

    Реализирането на проект “Персоналните финанси - първично звено на финансовата система” даде възможност за установяване на спецификата на персоналните финанси, сферата на тяхното формиране и взаимовръзката им с останалите елементи на финансовата система. Проведеното анкетно проучване установи състоянието и тенденциите в изменението на персоналните ...