АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ КЛЪСТЕРИ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Развитието на процесите по формиране и функциониране на български клъстери е в първоначалната си фаза. Силно подкрепяни от държавата тези стопански формирования бързо увеличиха броя си. Същевременно излизат на преден план такива въпроси като: “Колко би трябвало да са реално работещите клъстери в икономиката ни?”, “В кои сектори следва да се упражнява въздействие в посока подкрепа на клъстерите?”, “Наистина ли гроздовете от предприятия са удачния модел за конкурентоспособна икономика?” и т.н. Отговорите на тези и други свързани с клъстерите въпроси тепърва предстои да се получават. Факт е, че в световната практика такива образувания са реализирали, реализират и вероятно ще дават много добри икономически и социални резултати, водещи включените в тях предприятия и районите, в които оперират, към стопански просперитет.

Настоящото проектно проучване е продължение на няколко предходни изследвания, касаещи клъстерите от една страна и туризма от друга. Той идва да посрещне научната “точка на пресичане” на два изследователски екипа – от катедра “Индустриален бизнес и предприемачество” и от “Търговски бизнес”. Натрупаните в резултат от реализацията на проекта данни индикират множество разнопосочни процеси в сферата на клъстерирането в най-атрактивния икономически сектор на България – туризма. Те обещават “интересни времена” както за лицата в клъстерите, така и за изготвящите политики спрямо тях.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 45
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ОПТИМИЗИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ - ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСТОЙЧИВОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО

    Зърнопроизводството е основен подотрасъл на българското селско стопанство и заема важно място в родната икономика. В национален, регионален и глобален мащаб зърнопроизводството в бъдеще ще придобива все по-голямо значение, във връзка с изхранването на населението и производството на биогорива. Икономико-статистическото изследване на ...

  • МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

    Органичните продукти се произвеждат в съответствие с определени стандарти за производство. През по-голямата част от човешката история, селското стопанство може да бъде окачествено като органично. След 20 век бяха произведени и предлагани нови и често неизпитани синтетични химикали, изтъквани като подобрения, въведени във всички хранителни ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА – ВЪНШНИ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ И ЕКОЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ

    Разработването на надеждни методики за оценка на вредните влияния от производството и потреблението на стоки и услуги върху състоянието на околната среда е голямо предизвикателство пред научната общност. Наред със съществуващите индикатори, индекси и други оценъчни инструменти, в последните години стават все по-актуални количествените методи за ...