РЕТРОСПЕКЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА БВП В КОНТЕКСТА НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ

Автори

Ключови думи
брутен вътрешен продукт (БВП), “зелен БВП”, “черен БВП”, нова икономика, икономика на знанието, заетост, икономически растеж, Лисабонска стратегия

Резюме
Изследването е теоретико-практично, с подчертан приложен характер и е насочено към получаване на реалистична картина за стартовите позиции на Република България по пътя на нейното догонващо развитие в съответствие със задачите, произтичащи от решенията на Лисабонската стратегия.

БВП е най-важният синтетичен макроикономически показател, характеризиращ ефективността от функционирането на икономическата система. БВП се намира в много силна зависимост от производителността на труда и конкурентоспособността на икономиката. От тази гледна точка вся¬ко изследване на БВП е актуално и е израз на желанието да бъде внесен макар и минимален принос в общия стремеж на българския народ за равноправно вписване в европейските и световните структури.

На базата на резултатите от проекта се прави опит за очертаване на приоритетните области, в които органите за държавно управление у нас би следвало в бъдеще да съсредоточат своите усилия, за да настъпи видим положителен прелом в политиката на темповете на растеж на БВП, в по¬сока на тяхното повишаване с цел догонване на Европейските стандарти.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 51
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МОДЕЛИРАНЕ ДЪЛГОВИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

    Основна цел на тази разработка е да изследва дълговия капацитет на българските общини като област от общинските финанси, изискваща вземане на модерни, методически базирани решения. Тези решения надхвърлят традиционния едногодишен бюджетен планов хоризонт. С въвеждането на многогодишни модели за бюджетиране и анализ на капацитета за поемане на ...

  • РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ

    В настоящото изследване се поставя акцент върху публичния сектор в системата на националната икономика, териториално - административното деление в страните от Европа и света и анализ на финансовите параметри от бюджетите на българските общини. На базата на емпирични данни се прави сравнителен анализ на социално - икономическото управление на ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ НА ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЩИНА САМОКОВ)

    Взаимообвързаността между човечеството и природата изисква отхвърляне на традиционния вариант, а именно високо благоденствие чрез максимално и хищническо използване на природните ресурси до тяхното изчерпване, интензивно замърсяване и увреждане на средата с продукти на цивилизацията. Трябва да бъде осъзнат и приет като единствено възможен, ...