РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ

Автори

Ключови думи
публичен сектор; частен сектор; държавно управление, регионална администрация, местно самоуправление; общински приходи; общински разходи; публични услуги; рейтингова оценка

Резюме
В настоящото изследване се поставя акцент върху публичния сектор в системата на националната икономика, териториално - административното деление в страните от Европа и света и анализ на финансовите параметри от бюджетите на българските общини. На базата на емпирични данни се прави сравнителен анализ на социално - икономическото управление на местните фискални единици от областите Плевен и Ловеч. Посредством метода на експертната оценка се поставя рейтингова оценка на всяка от тях.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 36
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СЕЛЕКТИВЕН ПРОФИЛ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА – ОСНОВОПОЛАГАЩА ДЕТЕРМИНАНТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ

    Настоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоретичните проблеми се разглеждат в пряка връзка с функционирането на образователната система, информационното осигуряване на образователните изследвания и избора на подходящи индикатори за ефективно измерване на образователните постижения. Извършва се сравнителен анализ на обхвата, учебното ...

  • РЕТРОСПЕКЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА БВП В КОНТЕКСТА НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ

    Изследването е теоретико-практично, с подчертан приложен характер и е насочено към получаване на реалистична картина за стартовите позиции на Република България по пътя на нейното догонващо развитие в съответствие със задачите, произтичащи от решенията на Лисабонската стратегия. БВП е най-важният синтетичен макроикономически показател, ...

  • МОДЕЛИРАНЕ ДЪЛГОВИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

    Основна цел на тази разработка е да изследва дълговия капацитет на българските общини като област от общинските финанси, изискваща вземане на модерни, методически базирани решения. Тези решения надхвърлят традиционния едногодишен бюджетен планов хоризонт. С въвеждането на многогодишни модели за бюджетиране и анализ на капацитета за поемане на ...