МОДЕЛИРАНЕ ДЪЛГОВИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Автори

Ключови думи
Общински бюджет, общински дълг, многогодишно планиране, дългов пазар, търговски банки, софтуерни решения, индикативна финансова таблица, анализ на общинските финанси, фискална децентрализация, общински проекти

Резюме
Основна цел на тази разработка е да изследва дълговия капацитет на българските общини като област от общинските финанси, изискваща вземане на модерни, методически базирани решения. Тези решения надхвърлят традиционния едногодишен бюджетен планов хоризонт. С въвеждането на многогодишни модели за бюджетиране и анализ на капацитета за поемане на общински дълг се позволява съобразяване с уникалните характеристики на общината-поемател на дълга. Това разширява възможностите пред финансовия мениджмънт на българските общини. Следователно може да се потвърди, че българските общини максимализират ефектите от усвояване на средствата по ОП чрез развитие капацитета за съфинансиране, включително чрез поемане на общински дълг. Това се реализира в граници, гарантиращи поносимост на обслужването при разнообразни, многогодишни сценарии за развитие на местната общност в условията на фискална децентрализация.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 55
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • РЕТРОСПЕКЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА БВП В КОНТЕКСТА НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ

    Изследването е теоретико-практично, с подчертан приложен характер и е насочено към получаване на реалистична картина за стартовите позиции на Република България по пътя на нейното догонващо развитие в съответствие със задачите, произтичащи от решенията на Лисабонската стратегия. БВП е най-важният синтетичен макроикономически показател, ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ОЦЕНКА НА СТУДЕНТСКИТЕ ЗНАНИЯ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

    Навлизането на Интернет и новите информационни технологии отваря нови възможности през университетите, давайки им нови начини за дистрибуция на техния образователен продукт, като в същото време те са изправени пред силна конкуренция на новият общ пазар. Един от възможните отговори на това предизвикателство е дистанционното обучение, като един от ...

  • РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ

    В настоящото изследване се поставя акцент върху публичния сектор в системата на националната икономика, териториално - административното деление в страните от Европа и света и анализ на финансовите параметри от бюджетите на българските общини. На базата на емпирични данни се прави сравнителен анализ на социално - икономическото управление на ...