ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ОЦЕНКА НА СТУДЕНТСКИТЕ ЗНАНИЯ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Автори

Ключови думи
дистанционно обучение, информационни технологии, образователен продукт, системи за електронно обучение, VJL®

Резюме
Навлизането на Интернет и новите информационни технологии отваря нови възможности през университетите, давайки им нови начини за дистрибуция на техния образователен продукт, като в същото време те са изправени пред силна конкуренция на новият общ пазар. Един от възможните отговори на това предизвикателство е дистанционното обучение, като един от най-перспективните и атрактивни образователни продукти през последното десетилетие. Ниската му цена, високото качество и липсата на необходимост за откъсване от работното място и/или мястото на живеене, го правят атрактивен продукт както за мениджърите, желаещи да повишат своята квалификация, така и за по-ниско образованите слоеве на обществото, които нямат достъп до традиционното обучение.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СЕЛЕКТИВЕН ПРОФИЛ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА – ОСНОВОПОЛАГАЩА ДЕТЕРМИНАНТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ

    Настоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоретичните проблеми се разглеждат в пряка връзка с функционирането на образователната система, информационното осигуряване на образователните изследвания и избора на подходящи индикатори за ефективно измерване на образователните постижения. Извършва се сравнителен анализ на обхвата, учебното ...

  • РЕТРОСПЕКЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА БВП В КОНТЕКСТА НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ

    Изследването е теоретико-практично, с подчертан приложен характер и е насочено към получаване на реалистична картина за стартовите позиции на Република България по пътя на нейното догонващо развитие в съответствие със задачите, произтичащи от решенията на Лисабонската стратегия. БВП е най-важният синтетичен макроикономически показател, ...

  • МОДЕЛИРАНЕ ДЪЛГОВИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

    Основна цел на тази разработка е да изследва дълговия капацитет на българските общини като област от общинските финанси, изискваща вземане на модерни, методически базирани решения. Тези решения надхвърлят традиционния едногодишен бюджетен планов хоризонт. С въвеждането на многогодишни модели за бюджетиране и анализ на капацитета за поемане на ...