СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД ПРИEМАНЕТО НА Р. БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Структурните промени в системата за управление на публичния сектор на икономиката през последните години в нашата страна засегнаха и системите за контрол в неговите звена. Изискванията на Европейския съюз за преструктуриране на системите за финансов контрол в страните, членки на съюза, конкретизират изискванията и механизмите за осъществяване на този процес. В резултат на това възникна конкретна потребност и от преструктуриране на системите за финансово управление и контрол в звената от публичния сектор на Р. България.

Почти две години след приемането на страната ни в Европейския съюз проблемите, свързани с евроинтеграцията в областта на системите за контрол в публичния сектор, стоят за разрешаване със същата тежест пред правителството и мениджмънта както и в периода на кандидат-членство.

За изследване на този проблем бе извършено през 2008 г. проучване от авторски колектив по проект № 19 „Развитие и ефекти от функциониране на СФУК в публичния сектор” по плана на ИНИ към СА „Д. А. Ценов” – Свищов. Основните изводи от изследванията на авторите по проблематиката могат да бъдат обобщени в следното:

 Първо – в момента реформата в законодателството по отношение на контрола в организациите от публичния сектор е завършена. В резултат на това от 2006 г. действа Закон за ФУКПС. В момента тече процес по привеждане на СФУК на разпоредителите с бюджетни кредити от всички нива в съответствие със законодателството.

 Второ – изискванията на ЕС за преструктуриране на системите за финансов контрол в страните-членки на съюза, включват и изграждане на принципно нови за нашата практика системи за ВК на ниво разпоредители с бюджетни кредити (СФУК). Новите моменти са в структурата на системите (компонентите и техните параметри), методиката и технологията на тяхното функциониране, ангажиментите и отговорностите на ръководствата в организациите по отношение на контрола.

 Трето – европейската теория и практика е показателна по отношение на необходимостта и ефективността от внедряване на подобни системи за ВК, гарантиращи ефективното, икономичното и ефикасно осъществяване /извършване/ на дейностите в държавната и местните администрации. Подобни системи гарантират прозрачност на процесите и същевременно подпомагат контролните структури в системата на изпълнителната власт на държавно ниво при извършване на вътрешните одити в управлението на публичните финанси.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 42
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СТАТИСТИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ - ЕВРОПЕЙСКАТА АЛТЕРНАТИВА НА КАЧЕСТВОТО

    Един от подходите, който гарантира реално повишаване равнището на качеството на произвежданата продукция, е въвеждането на статистическите методи за контрол върху технологичните процеси и качеството. Във високоразвитите страни масово се използват статистическите методи за контрол върху качеството на произвежданата продукция. В българската ...

  • МЕТОДИ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

    Екоефективността означава производството на стоки и услуги с използване на минимално количество природни ресурси и минимални щети, нанесени на околната среда. Концепцията за екоефективност и подходите за нейното оценяване са свързани с устойчивото развитие на обществото и са обект на засилен интерес. Цел на настоящия проект е изследването на ...

  • БАРИЕРИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

    В настоящата разработка се акцентира на две основни тези: Селският туризъм е един от инструментите за постигане на стратегическите цели на правителството във връзка с развитието на селските райони за периода 2007-2013 г.; В страната се оформят пазарни и предприемачески ниши за развитие на селския туризъм. Селските общини в България заемат 81% ...