ПРОЕКТИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА БИОГОРИВА

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Биогоривата имат уникална роля в енергийната политика на света. Днес те са единственият пряк заместител на петрола в транспорта, който се развива във все по-широк мащаб. Други технологии, като водорода също имат огромен потенциал. Те обаче са много далеч от широкомащабна приложимост и биха наложили съществени промени в автомобилния парк и в принципите на разпределителните системи за горивото. Биогоривата могат да се използват днес в обикновените автомобилни двигатели без модификации, когато са в по-малки концентрации, и с някои евтини модификации, когато са в по-големи концентрации.

В хода на изследването бяха разкрити практическите възможности и проблеми при производството и реализацията на биогорива, които се свеждат до следното: а) Работата с клиентите и нейното оценяване са дейности, които се извършват в преобладаващата част от българските предприятия; б) Работата с клиентите е незадоволителна поради липсата на специализирани познания; в) Преобладаващата част от предприятията имат нагласа за подобряване на работата с клиентите и оценяват важността на тази дейност. Те съзнават ползата от професионалното отношение към клиентите, което ни дава основание да очакваме, че промените в това отношение ще бъдат приети добре; г) За да се постигнат положителни резултати при работата с клиентите трябва да се търсят решения, които са лесни за изпълнение и подобряват значително отношението на клиентите към предприятието.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 39
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • БАРИЕРИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

    В настоящата разработка се акцентира на две основни тези: Селският туризъм е един от инструментите за постигане на стратегическите цели на правителството във връзка с развитието на селските райони за периода 2007-2013 г.; В страната се оформят пазарни и предприемачески ниши за развитие на селския туризъм. Селските общини в България заемат 81% ...

  • РИСК И ВЪЗВРАЩАЕМОСТ ПРИ ФИРМЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО

    Настоящата студия представя резултатите от проект “Риск и възвръщаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието”. Фокусът на изследването е насочен към проучване и установяване на фирмените инвестиции в човешкия капитал от позицията на риск-възвращаемост характеристиките. Подбраната тема отговаря на утвърдените ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИКАТА НА СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В ИКОНОМИКАТА, СЛЕДСТВИЕ ОТ ВЪТРЕШНИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОТОЦИ В БЪЛГАРИЯ (ЗА ПЕРИОДА 1996 – 2007 Г.)

    В настоящата разработка се изследва състоянието на инвестиционните потоци в страната за периода 1997 – 2007 г., вида на взаимодействие между двата вида инвестиции – вътрешни и чуждестранни - и посоката на влияние на преките чуждестранни инвестиции върху инвестиционното поведение на икономическите субекти от България. Направена е качествена ...