ПРОЕКТИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА БИОГОРИВА

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Биогоривата имат уникална роля в енергийната политика на света. Днес те са единственият пряк заместител на петрола в транспорта, който се развива във все по-широк мащаб. Други технологии, като водорода също имат огромен потенциал. Те обаче са много далеч от широкомащабна приложимост и биха наложили съществени промени в автомобилния парк и в принципите на разпределителните системи за горивото. Биогоривата могат да се използват днес в обикновените автомобилни двигатели без модификации, когато са в по-малки концентрации, и с някои евтини модификации, когато са в по-големи концентрации.

В хода на изследването бяха разкрити практическите възможности и проблеми при производството и реализацията на биогорива, които се свеждат до следното: а) Работата с клиентите и нейното оценяване са дейности, които се извършват в преобладаващата част от българските предприятия; б) Работата с клиентите е незадоволителна поради липсата на специализирани познания; в) Преобладаващата част от предприятията имат нагласа за подобряване на работата с клиентите и оценяват важността на тази дейност. Те съзнават ползата от професионалното отношение към клиентите, което ни дава основание да очакваме, че промените в това отношение ще бъдат приети добре; г) За да се постигнат положителни резултати при работата с клиентите трябва да се търсят решения, които са лесни за изпълнение и подобряват значително отношението на клиентите към предприятието.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 39
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД ПРИEМАНЕТО НА Р. БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    Структурните промени в системата за управление на публичния сектор на икономиката през последните години в нашата страна засегнаха и системите за контрол в неговите звена. Изискванията на Европейския съюз за преструктуриране на системите за финансов контрол в страните, членки на съюза, конкретизират изискванията и механизмите за осъществяване на ...

  • ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА СТУДЕНТА (КВАБАР-С)

    Получаването на висока професионална квалификацията и повишаването на шансовете за професионално реализация на студентите са сред приоритетните цели в управлението на всяко съвременното висше училище. Дискусиите за адекватността на подготовката на випускниците на икономическите висши училища, са многопластови и с имплицитно присъщи противоречия на ...

  • БАРИЕРИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

    В настоящата разработка се акцентира на две основни тези: Селският туризъм е един от инструментите за постигане на стратегическите цели на правителството във връзка с развитието на селските райони за периода 2007-2013 г.; В страната се оформят пазарни и предприемачески ниши за развитие на селския туризъм. Селските общини в България заемат 81% ...