МОДЕРНИЗАЦИЯ И ФИРМЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ - ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ЕФЕКТИ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Количествената и качествената ограниченост на ресурсите (благата) поражда конкуренция между стопанските субекти. За да успеят, предприятията трябва непрекъснато да повишават своята конкурентна способност. Един от инструментите за постигане на по-висока и устойчива във времето фирмена конкурентоспособност е модернизацията. В настоящето изследване се акцентира върху проблемите на модернизацията и конкурентната способност на предприятията от циментовата индустрия. Въз основа на разработен от екипа методически инструментариум се изследва и оценява влиянието на модернизацията върху конкурентната способност на посочените предприятия. В резултат са очертани проблеми, формулирани са изводи и идеи (препоръки), които могат да послужат на циментовите предприятия при избора и реализацията на конкретни конкурентни стратегии.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 38
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СЧЕТОВОДНИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ В БАНКИТЕ

    В основата на ефективното управление на всяка една дейност, в т.ч. и на тази, свързана с привличането на чужди парични капитали в банките, стои информационното обезпечаване. Като основен източник на информация се явява осъществяваният счетоводно-отчетен процес в банките. Основната теза в настоящата разработка е свързана с идеята, че съществуват ...

  • ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ В ИНТЕРНЕТ

    Присъствието в Интернет, което в условията на информационното общество е задължително, води до появата на голямо количество туристически уебсайтове. Това налага необходимостта от оценяване на информационното съдържание и функционалността на тези уебсайтове, защото не всички от тях могат да отговорят максимално на очакванията на потребителя на ...

  • РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ

    Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар. Националните вериги, от своя страна, разширяват мрежата си от магазини в различни градове на територията на страната, а ...