ПРАКТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АГРО-ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Устойчивото земеделие е най-новата и най-съвършената форма на екологичното (биологично, органично) земеделие. Концепцията за “устойчиво” развитие се превърна в отправна точка за разработване на балансирана икономическа и социална политика по отношение на околната среда не само на глобално, но и на регионално и секторно равнище

Биологичното земеделие е в основата на тази концепция. При практикуването му се отстраняват или намаляват негативните екологични последствия от конвенционалното земеделие, постига се едно биологично равновесие в производствена система и се опазва и увеличава биологичното разнообразие в отделните региони и създаване на устойчива земеделска система.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 36
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ

    Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар. Националните вериги, от своя страна, разширяват мрежата си от магазини в различни градове на територията на страната, а ...

  • МОДЕРНИЗАЦИЯ И ФИРМЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ - ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ЕФЕКТИ

    Количествената и качествената ограниченост на ресурсите (благата) поражда конкуренция между стопанските субекти. За да успеят, предприятията трябва непрекъснато да повишават своята конкурентна способност. Един от инструментите за постигане на по-висока и устойчива във времето фирмена конкурентоспособност е модернизацията. В настоящето изследване ...

  • ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ В ИНТЕРНЕТ

    Присъствието в Интернет, което в условията на информационното общество е задължително, води до появата на голямо количество туристически уебсайтове. Това налага необходимостта от оценяване на информационното съдържание и функционалността на тези уебсайтове, защото не всички от тях могат да отговорят максимално на очакванията на потребителя на ...