СЧЕТОВОДНИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ В БАНКИТЕ

Автори

Ключови думи
привлечен капитал, депозити, влогове, облигационни заеми, счетоводно отчитане, организация на отчетния процес, счетоводен анализ

Резюме
В основата на ефективното управление на всяка една дейност, в т.ч. и на тази, свързана с привличането на чужди парични капитали в банките, стои информационното обезпечаване. Като основен източник на информация се явява осъществяваният счетоводно-отчетен процес в банките. Основната теза в настоящата разработка е свързана с идеята, че съществуват множество резерви за подобряване на счетоводно-информационното осигуряване на дейността по привличане на чужди капитали, използването на които ще повиши полезността и ценността на провеждания счетоводен анализ. На тази база ще се създадат възможности за повишаване ефективността от управлението на привлечения банков капитал.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 34
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ФИРМЕНАТА РЕПУТАЦИЯ – КОНКУРЕНЦИЯ ОТ НОВ ТИП В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

    През последните години фирмената репутация придоби значение на важен конкурентен актив на организацията. В съвременното световно стопанство и висококонкурентата обкръжаваща среда, сред която оперират фирмите, устойчивостта на подходящ имидж, както и изграждането на положителен публичен образ в дългосрочен план, еволюира като едно от основните ...

  • РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ

    Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар. Националните вериги, от своя страна, разширяват мрежата си от магазини в различни градове на територията на страната, а ...

  • ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ В ИНТЕРНЕТ

    Присъствието в Интернет, което в условията на информационното общество е задължително, води до появата на голямо количество туристически уебсайтове. Това налага необходимостта от оценяване на информационното съдържание и функционалността на тези уебсайтове, защото не всички от тях могат да отговорят максимално на очакванията на потребителя на ...