ФИРМЕНАТА РЕПУТАЦИЯ – КОНКУРЕНЦИЯ ОТ НОВ ТИП В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

Автори

Ключови думи
-

Резюме
През последните години фирмената репутация придоби значение на важен конкурентен актив на организацията. В съвременното световно стопанство и висококонкурентата обкръжаваща среда, сред която оперират фирмите, устойчивостта на подходящ имидж, както и изграждането на положителен публичен образ в дългосрочен план, еволюира като едно от основните конкурентни предимства. Присъединяването на България към Европейски съюз, навлизането на българските фирми на европейския пазар очерта необходимостта от фокусиране усилията на българските фирми в посока увеличаване значимостта на нематериалните активи, по-конкретно фирмената репутация и идентичност. В рамките на настоящото изследване сме се опитали да проучим степента на действие на фирмите в тази насока, да изследваме доколко е осъзната потребността от добър фирмен имидж, да конкретизираме проблемите и трудностите, пред които са изправени българските мениджъри. Резултатите от изследването показват, че българските фирми работят в посока постигане на положителна репутация и имидж, но все още не са осъзнали важността на нематериални активи, респ. фирмената репутация и не я възприемат като ключов фактор за фирмения успех и като предпоставка за икономически растеж.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • МОДЕРНИЗАЦИЯ И ФИРМЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ - ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ЕФЕКТИ

    Количествената и качествената ограниченост на ресурсите (благата) поражда конкуренция между стопанските субекти. За да успеят, предприятията трябва непрекъснато да повишават своята конкурентна способност. Един от инструментите за постигане на по-висока и устойчива във времето фирмена конкурентоспособност е модернизацията. В настоящето изследване ...

  • ПРАКТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АГРО-ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

    Устойчивото земеделие е най-новата и най-съвършената форма на екологичното (биологично, органично) земеделие. Концепцията за “устойчиво” развитие се превърна в отправна точка за разработване на балансирана икономическа и социална политика по отношение на околната среда не само на глобално, но и на регионално и секторно равнище Биологичното ...

  • РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ

    Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар. Националните вериги, от своя страна, разширяват мрежата си от магазини в различни градове на територията на страната, а ...