РОЛЯ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ЕНДОГЕННО РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Настоящото изследване е насочено към оценяване на моментното отношение на локалните власти към процеса на развитие. Проучването е съсредоточено върху разбирането и чувствителността на администрацията от Северозападния планов район по отношение на социално-икономически условия за осъществяване на ендогенно развитие.

Изследването показва големите резерви у публичната администрация по отношение на концепцията за ендогенно развитие. Общинските служители от Северозападен район са в процес на търсене на нови идеи за развитие и дефиниране на местните проблеми, докато националното правителство се опитва да съсредоточили усилията към стратегическото планиране. Показателен за това е високия процент на отговорите, че в местното управление се търсят главно краткосрочни резултати.

За да е ефективно местното развитие обаче, е необходимо администрацията да премине през етап на консолидиране, на създаване и институционализиране на локални мрежи за развитие, развитие на междурегионалното сътрудничество, чрез което да защитават общите интереси на общината и да формулират целите й и едва след това да се стигне до процеса на стратегическо планиране.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 36
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ

    Настоящото изследване е посветено на актуалните проблеми и възможности на посредническите предприятия за развитие на туризма в България. За набирането на необходимата за реализиране му информация са използвани официалните регистри на Държавната агенцията по туризъм, Статистически данни на националния статистически институт, експертни мнения и ...

  • РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ

    Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар. Националните вериги, от своя страна, разширяват мрежата си от магазини в различни градове на територията на страната, а ...

  • МОДЕРНИЗАЦИЯ И ФИРМЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ - ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ЕФЕКТИ

    Количествената и качествената ограниченост на ресурсите (благата) поражда конкуренция между стопанските субекти. За да успеят, предприятията трябва непрекъснато да повишават своята конкурентна способност. Един от инструментите за постигане на по-висока и устойчива във времето фирмена конкурентоспособност е модернизацията. В настоящето изследване ...