РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар. Националните вериги, от своя страна, разширяват мрежата си от магазини в различни градове на територията на страната, а някои от тях дори замислят експанзия и зад граница.

В условията на пазар със силна конкуренция оцеляването и развитието на търговските вериги е свързано с идентифицирането и използването на източниците на конкурентни предимства, а също така и с перманентната оценка и анализ на тяхната конкурентоспособност – предмет на изследване в настоящата разработка. На тази база се правят изводи и се формулират препоръки за повишаване конкурентоспособността на търговските вериги.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 36
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • РОЛЯ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ЕНДОГЕННО РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

    Настоящото изследване е насочено към оценяване на моментното отношение на локалните власти към процеса на развитие. Проучването е съсредоточено върху разбирането и чувствителността на администрацията от Северозападния планов район по отношение на социално-икономически условия за осъществяване на ендогенно развитие. Изследването показва големите ...

  • СЧЕТОВОДНИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ В БАНКИТЕ

    В основата на ефективното управление на всяка една дейност, в т.ч. и на тази, свързана с привличането на чужди парични капитали в банките, стои информационното обезпечаване. Като основен източник на информация се явява осъществяваният счетоводно-отчетен процес в банките. Основната теза в настоящата разработка е свързана с идеята, че съществуват ...

  • МОДЕРНИЗАЦИЯ И ФИРМЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ - ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ЕФЕКТИ

    Количествената и качествената ограниченост на ресурсите (благата) поражда конкуренция между стопанските субекти. За да успеят, предприятията трябва непрекъснато да повишават своята конкурентна способност. Един от инструментите за постигане на по-висока и устойчива във времето фирмена конкурентоспособност е модернизацията. В настоящето изследване ...