ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Настоящото изследване е посветено на актуалните проблеми и възможности на посредническите предприятия за развитие на туризма в България. За набирането на необходимата за реализиране му информация са използвани официалните регистри на Държавната агенцията по туризъм, Статистически данни на националния статистически институт, експертни мнения и анкетно проучване, допълено с интервю. Данните от емпиричното проучване са анализирани през призмата на приносът на обектите на изследване към количественото и качествено развитие на този приоритетен за страната ни отрасъл. На база на осъществения анализ са направени обобщаващи изводи за възможностите да се подобри посредническата дейност, така че в по-висока степен да улеснява организацията на туристическите пътувания, да допринася съществено за по-пълноценното използване на туристическата суперструктура и като цяло да увеличава общата ефективност на туризма.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ФИРМЕНАТА РЕПУТАЦИЯ – КОНКУРЕНЦИЯ ОТ НОВ ТИП В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

    През последните години фирмената репутация придоби значение на важен конкурентен актив на организацията. В съвременното световно стопанство и висококонкурентата обкръжаваща среда, сред която оперират фирмите, устойчивостта на подходящ имидж, както и изграждането на положителен публичен образ в дългосрочен план, еволюира като едно от основните ...

  • СЧЕТОВОДНИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ В БАНКИТЕ

    В основата на ефективното управление на всяка една дейност, в т.ч. и на тази, свързана с привличането на чужди парични капитали в банките, стои информационното обезпечаване. Като основен източник на информация се явява осъществяваният счетоводно-отчетен процес в банките. Основната теза в настоящата разработка е свързана с идеята, че съществуват ...

  • ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ В ИНТЕРНЕТ

    Присъствието в Интернет, което в условията на информационното общество е задължително, води до появата на голямо количество туристически уебсайтове. Това налага необходимостта от оценяване на информационното съдържание и функционалността на тези уебсайтове, защото не всички от тях могат да отговорят максимално на очакванията на потребителя на ...