ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ В ИНТЕРНЕТ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Присъствието в Интернет, което в условията на информационното общество е задължително, води до появата на голямо количество туристически уебсайтове. Това налага необходимостта от оценяване на информационното съдържание и функционалността на тези уебсайтове, защото не всички от тях могат да отговорят максимално на очакванията на потребителя на туристически продукти и услуги.

За целите на настоящото научно-практическо изследване бе разработена собствена методика за оценка на туристическите уебсайтове, като бяха взети под внимание специфичните особености в маркетинга и предлагането на туристическите продукти и услуги. Тя бе използвана за оценяване присъствието на българските туристически фирми в Интернет, определяне степента на удоволетвореност на крайните потребители и насоките на усъвършенстване на туристическите уебсайтове.

Изследвани са и въпросите на иновационната дейност в туристическите фирми като източник на конкурентни предимства. Като краен резултат бе създаден каталог на българските туристически фирми, оценени и класирани по съдържателните и техническите критерии на изградената методика.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 36
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ

    Настоящото изследване е посветено на актуалните проблеми и възможности на посредническите предприятия за развитие на туризма в България. За набирането на необходимата за реализиране му информация са използвани официалните регистри на Държавната агенцията по туризъм, Статистически данни на националния статистически институт, експертни мнения и ...

  • МОДЕРНИЗАЦИЯ И ФИРМЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ - ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ЕФЕКТИ

    Количествената и качествената ограниченост на ресурсите (благата) поражда конкуренция между стопанските субекти. За да успеят, предприятията трябва непрекъснато да повишават своята конкурентна способност. Един от инструментите за постигане на по-висока и устойчива във времето фирмена конкурентоспособност е модернизацията. В настоящето изследване ...

  • РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ

    Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар. Националните вериги, от своя страна, разширяват мрежата си от магазини в различни градове на територията на страната, а ...