АНАЛИТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПРЕДИКТИВНИ МОДЕЛИ

Автори

Ключови думи
добиване на данни, предиктивно моделиране, аналитично управление на взаимоотношенията със студенти

Резюме
Основна цел на всяка образователна институция в сферата на висшето образование е осигуряването на качествено обучение. Един от начините за постигане и осигуряване на качествено обучение е чрез подобряване на процедурите за вземане на решения на базата на предиктивни модели, които дават знания за различните административни и образователни процеси. Подобни знания обикновено са налични в информационните масиви на висшите училища, но са трудно обозрими.

Настоящото изследване е фокусирано върху изучаването на възможностите за адаптиране на индустриалните системи за извличане на данни към нуждите на администрирането и управлението на взаимоотношенията с клиенти на образователни продукти в сектора на висшето образование. Разработен e и e апробиран в реална образователна система (Стопанска академия “Д. А. Ценов”) модел за аналитично управление на взаимоотношенията със студенти чрез извличане на данни с помощта на автоматизирани предиктивни алгоритми.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 45
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО “БИЗНЕСАНАЛИЗ” В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ

    Постигането на Европейските образователни стандарти и конвертируемост на образователния продукт са достатъчно сериозни аргументи за търсене на възможности за усъвършенстване на обучението. Във връзка с новите реалности са разгледани подходите за структуриране на анализа, както и неговите съвременни направления. В критичен дух са оценени ...

  • ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО ВЪРХУ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТОПАНСТВА ЗА ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

    В настоящото изследване са разгледани икономическите последици от политиката по опазване на околната среда и по-конкретно – ефектите върху привлекателността на националните икономики за преки чуждестранни инвестиции в следствие на приложението на Протокола от Киото. Предложени са алтернативни показатели за измерване строгостта на националната ...

  • ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА КЛЪСТЕРНИЯ МОДЕЛ

    Изследването на тема “Повишаване на иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел” е насочено към протичащите в нашата страна процеси по формиране и развитие на групи свързани индустриални предприятия в определени агломерации и осъществяваните от тях иновационни дейности. Акцентира се върху: Първо. ...