СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БАНКОВАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Банките са основно звено на банковата система с основен предмет на дейност финансово посредничество и бизнес с пари. Те мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирми и граждани, осъществяват разнообразни кредитни, инвестиционни и други операции. По този начин банките позволяват да се раздвижат спестяванията на населението, да се преодолеят затрудненията, произтичащи от несъответствия в движението на стоките и парите, да се уреждат навреме и без загуби отношенията между предприятията в страната и чужбина.

Банките са силен фактор в осъществяването на финансовата политика на страната. Благодарение на тесните си връзки с регулиращите органи и Правителството, а също и с налаганите нормативни разпоредби, банките играят основна роля при поддържането на доверието в паричната система. По тази причина съществува значителен интерес от успешното функциониране на банките, особено що се отнася до тяхната ликвидност и платежоспособност.

Ролята на счетоводството и счетоводната политика в този процес е от особено значение. Те ще бъдат предмет на изследване в настоящата разработка.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 36
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА КЛЪСТЕРНИЯ МОДЕЛ

    Изследването на тема “Повишаване на иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел” е насочено към протичащите в нашата страна процеси по формиране и развитие на групи свързани индустриални предприятия в определени агломерации и осъществяваните от тях иновационни дейности. Акцентира се върху: Първо. ...

  • РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ (CRM)

    Основната цел на проекта е на база водещите теоретични концепции и изследване на съществуващата у нас практика да се предложат насоки за развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти, които биха могли да се прилагат от предприятията, които работят в различни сектори на икономика. Подцелите на проекта се свеждат ...

  • ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ФИСКАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ

    Целта на научната разработка е да се изследва текущото състояние на реформата в българската практика, както и определянето на факторите влияещи върху финансовия капацитет на българските общини. Това от своя страна ще разкрие възможностите на местното самоуправление да предоставя адекватно количество публични услуги при утвърдената нова ...