ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО ВЪРХУ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТОПАНСТВА ЗА ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
В настоящото изследване са разгледани икономическите последици от политиката по опазване на околната среда и по-конкретно – ефектите върху привлекателността на националните икономики за преки чуждестранни инвестиции в следствие на приложението на Протокола от Киото. Предложени са алтернативни показатели за измерване строгостта на националната екологична политика, въз основа на които е разработен иконометричен модел за оценка на икономическите ефекти от приложението на Протокола от Киото върху равнището и дестинацията на ПЧИ в замърсяващите отрасли. Установена е ясно изразена зависимост между равнището на ПЧИ и строгостта на националната екологична политика, измерена чрез показателя въглероден интензитет на икономиката. Демонстрирано е конкретно приложение на модела за оценка на икономическите ефекти от включването на България в Европейската схема за търговия с емисионни квоти.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 35
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА КЛЪСТЕРНИЯ МОДЕЛ

    Изследването на тема “Повишаване на иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел” е насочено към протичащите в нашата страна процеси по формиране и развитие на групи свързани индустриални предприятия в определени агломерации и осъществяваните от тях иновационни дейности. Акцентира се върху: Първо. ...

  • ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ФИСКАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ

    Целта на научната разработка е да се изследва текущото състояние на реформата в българската практика, както и определянето на факторите влияещи върху финансовия капацитет на българските общини. Това от своя страна ще разкрие възможностите на местното самоуправление да предоставя адекватно количество публични услуги при утвърдената нова ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО “БИЗНЕСАНАЛИЗ” В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ

    Постигането на Европейските образователни стандарти и конвертируемост на образователния продукт са достатъчно сериозни аргументи за търсене на възможности за усъвършенстване на обучението. Във връзка с новите реалности са разгледани подходите за структуриране на анализа, както и неговите съвременни направления. В критичен дух са оценени ...