ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО “БИЗНЕСАНАЛИЗ” В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ

Автори

Ключови думи
-

Резюме
Постигането на Европейските образователни стандарти и конвертируемост на образователния продукт са достатъчно сериозни аргументи за търсене на възможности за усъвършенстване на обучението. Във връзка с новите реалности са разгледани подходите за структуриране на анализа, както и неговите съвременни направления. В критичен дух са оценени информационните източници, предложени са идеи за подобряване организацията на аналитичната дейност. Очертани са съвременните тенденции в образователния процес, като е изтъкната приложимостта им в обучението по бизнесанализ на студенти и специалисти от практиката (мениджъри, счетоводители, одитори и др.). Акцентът е поставен върху използването на иновационни учебни средства - мултимедийно презентиране на лекционния материал. Представени са утвърдени практики, които са с доказано значение за стимулиране самостоятелната работа на обучаваните.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 38
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ (CRM)

    Основната цел на проекта е на база водещите теоретични концепции и изследване на съществуващата у нас практика да се предложат насоки за развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти, които биха могли да се прилагат от предприятията, които работят в различни сектори на икономика. Подцелите на проекта се свеждат ...

  • ПРОЦЕСЪТ НА ИНВЕСТИРАНЕ В ИНОВАЦИИ ПРИ ФИРМИТЕ ОТ КОЗМЕТИЧНО-ПАРФЮМЕРИЙНИЯ БРАНШ

    В разработката са щриховани основните специфики на иновационната дейност на фирмите от козметично-парфюмерийния бранш в България. На база на установените компетенции по отношение на осъществяването на инвестиционни проекти в иновационната фирмена дейност е предложена методика, която очертава основните итерации на проектното управление. Целта е да ...

  • АНАЛИТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПРЕДИКТИВНИ МОДЕЛИ

    Основна цел на всяка образователна институция в сферата на висшето образование е осигуряването на качествено обучение. Един от начините за постигане и осигуряване на качествено обучение е чрез подобряване на процедурите за вземане на решения на базата на предиктивни модели, които дават знания за различните административни и образователни процеси. ...