ПРОЦЕСЪТ НА ИНВЕСТИРАНЕ В ИНОВАЦИИ ПРИ ФИРМИТЕ ОТ КОЗМЕТИЧНО-ПАРФЮМЕРИЙНИЯ БРАНШ

Автори

Ключови думи
иновации, инвестиции, проектно управление, модели за осъществяване на инвестиционни проекти; методика за осъществяване на иновационни проекти на фирмено ниво

Резюме
В разработката са щриховани основните специфики на иновационната дейност на фирмите от козметично-парфюмерийния бранш в България. На база на установените компетенции по отношение на осъществяването на инвестиционни проекти в иновационната фирмена дейност е предложена методика, която очертава основните итерации на проектното управление. Целта е да се подобри ефективността и качеството на осъществяваните проекти в бранша и така да се подобри неговата конкурентно способност.

JEL Класификатор: -
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 32
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА КЛЪСТЕРНИЯ МОДЕЛ

    Изследването на тема “Повишаване на иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел” е насочено към протичащите в нашата страна процеси по формиране и развитие на групи свързани индустриални предприятия в определени агломерации и осъществяваните от тях иновационни дейности. Акцентира се върху: Първо. ...

  • АНАЛИТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПРЕДИКТИВНИ МОДЕЛИ

    Основна цел на всяка образователна институция в сферата на висшето образование е осигуряването на качествено обучение. Един от начините за постигане и осигуряване на качествено обучение е чрез подобряване на процедурите за вземане на решения на базата на предиктивни модели, които дават знания за различните административни и образователни процеси. ...

  • СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БАНКОВАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

    Банките са основно звено на банковата система с основен предмет на дейност финансово посредничество и бизнес с пари. Те мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирми и граждани, осъществяват разнообразни кредитни, инвестиционни и други операции. По този ...