Редакционен съвет

1. Доц. д-р Стефан Маринов Симеонов – главен редактор
2. Доц. д-р Росица Христова Колева – зам. главен редактор
3. Доц. д-р Красимира Борисова Славева - организационен секретар
4. Доц. д-р Марина Ангелова Николова
5. Доц. д-р Христо Георгиев Сирашки
6. Анка Танева - стилов редактор
7. Ст. преп. Маргарита Евгениева Михайлова – превод и стилов редактор на английски език

Международен съвет

-

Екип за техническо обслужване

Милена Димитрова Александрова – технически секретар

E-mail: almanah-phd@uni-svishtov.bg

Адрес:
Стопанска академия "Д. А. Ценов"
ул. "Е. Чакъров" № 2
Свищов 5250
България
ГОДИШЕН АЛМАНАХ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ“